Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „КЛАУД” УСЛУГАТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ НА УЕБ САЙТА WWW.PRACTICEDENT.COM

Настоящите Общи условия регламентират условията и реда за предоставяне на „клауд” услугата за съхранение на данни и информация на клиента на отдалечен сървър.Услугата се предоставя на уеб сайта www.practicedent.com за краткост наричан по-долу „уеб сайта/сайта”, собственост на търговско дружество „МЕДИКЛАУД” АГ, рег. № CHE325913390, със седалище и адрес на управление Amlehnsstrasse 22, Kriens CH6011, Швейцария.
Всяко физическо и юридическо лице, ползващо уеб сайта за целите, за които е създаден, ще бъде наричано за краткост в тези общи условия „клиент”.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Общи условия означава настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между дружеството „МЕДИКЛАУД” АГ, Швейцария, и лицата, ползващи сайта, клауд пространството и компютърна програма, находяща се на www.practicedent.com
2. В случай, че ползвате предоставенaтa с настоящия сайт интернет услуга, се счита, че безусловно приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. В случай, че не приемете настоящите Общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го ползвайте за целите, за които е създаден.
3. За целите на настоящите Общи условия, страните приемат следните дефиниции:
3.1. „МЕДИКЛАУД” АГ, Швейцария, което е собственик на настоящия уеб сайт, ще се нарича за краткост „дружество”и/или „дружеството”;
3.2. ”МАЙНДС ТЕКНОЛОДЖИС” ООД, ЕИК202983576, е търговско дружество, което по силата на договор с „МЕДИКЛАУД” АГ, Швейцария, поддържа софтуера на платформата „ПрактисДент” на територията на Република България и ще се нарича за краткост ”МАЙНДС ТЕКНОЛОДЖИС” ООД.
3.3. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ще се нарича по-долу Регламента/а, а Закон за защита на личните данни ще се нарича за краткост ЗЗЛД;
3.4. ”Клауд” услуга ще се нарича за краткост предоставянето от страна на дружеството на клиента на виртуално пространство за съхранение на професионална информация на клиента, която информация е предоставена лично от клиента и ползвана от клиента, както и друга негова информация във връзка с професионалното занимание на клиента в сферата на медицината, денталната медицина и фармацията;
3.5. ”Уеб сайта”, находящ се на www.practicedent.com и който е собственост на дружеството ще се нарича за краткост „сайта”;
3.6 Виртуалното пространство, предоставено за ползване от клиента, находящо се на www.practicedent.com предоставящо възможността за съхранение на информация през Интернет, ще се нарича за краткост „виртуално и/или клауд пространство”;
3.7. Лицето, ползващо функционалностите на сайта, ще се нарича за краткост „клиент”;
3.8. Лични данни по смисъла на Регламента/ЗЗЛД, ще се нарича за краткост „лични данни”;
3.9. Настоящите Общи условия, ще се наричат за краткост „Общи/те условия”;
4. Всеки Клиент, ползващ предоставянaтa от дружеството услуга се съгласява и се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване. Клиентът се съгласява, че настоящите Общи условия стават задължителни за него и клиентът безспорно завява, че от момента на изразяване в електронна форма на съгласието си с тези Общи условия за ползване или от подписване на индивидуалния договор, ще счита тези Общи условия за неразделна част от индивидуалния си договор с дружеството (или от индивидуалния си договор с дружество ”МАЙНДС ТЕКНОЛОДЖИС” ООД, на което собственикът „МЕДИКЛАУД” АГ, Швейцария е предоставил правото да сключва индивидуалните договори). В последния случай електронното изявление на клиента се извършва чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с условията за ползване на услугата на „www.practicedent.com” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията. С това клиентът декларира, че е съгласен с Общите условия за ползване, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва, като неразделна част от индивидуалния си договор.

II. СЪЩНОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА УСЛУГА

5.1. С приемането на настоящите Общи условия дружеството се задължава да предоставя, а клиентът се съгласява да ползва следната услуга:
-предоставяне на срочното право на ползване на виртуално пространство и на срочното право за ползване на функционалностите на компютърната програма „PracticeDent“, която предоставя възможност за съхранение на информация, която обслужва сферата на медицината, денталната медицина и фармацията,
-предоставяне на административен достъп за управление на услугата,
-предоставяне на параметри на услугата в зависимост от потребностите на клиента, с възможност за корекция и редакция в тях по негов избор.
5.2. Информацията, която клиентът има право да съхранява и да обработва, е предвидена да бъде само информация от професионален характер от сферата на медицината, денталната медицина и фармацията, както и всяка свързана с нея друга информация – професионална и/или лична, която е информация на клиента.
5.3. Договарянето на конкретните индивидуални условия става с подписването на индивидуалния договор и съгласно ценовата листа на дружеството. Условията, посочени в индивидуалния договор за търговските условия и одобрени и приети от дружеството, стават задължителни за страните, като неразделна част от индивидуалния договор са настоящите Общи условия. Страните могат да договорят и условия, които да съответстват на индивидуални договорености между тях, включително да изключат действието на конкретни клаузи от тези Общи условия.
5.4. С настоящите Общи условия изрично се забранява използването на виртуалното пространство на www.practicedent.com за целите извън посочените в тези условия, както и разполагането на информация, файлове или линкове със съдържание:
– Порнография;
– Хакерски програми или архиви;
– Компютърна програма за спамване, Компютърна програма за трафик манипулации (traffic relay) и други такива;
– В нарушение на авторските права съдържание – например mp3 файлове или видео, филми и други такива;
– Всяко съдържание нарушаващо законите на Република България и на Европейското законодателство.

III. СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

6. Срокът на договора между Дружеството и Клиента се определя съобразно посочения в индивидуалния договор между клиента и дружеството период на ползване на услугата.
7. С подписване на индивидуалния договор между страните, договорът между страните влиза в сила и клиентът дължи да заплати услугата.
8. Дружеството няма да дължи изпълнение по договора – т.е. няма да дължи предоставяне на услугата по тези Общи условия и по конкретния индивидуален договор, в случай, че клиентът не извърши заплащане по договора.
9. Клиентът заплаща цена на услугата, която може да бъде заплащана авансово изцяло за целия период на срока на договора или на части. Цената на услугата, (като подробна разбивка), е посочена на настоящия сайт, като страните могат да договорят индивидуална цена в индивидуалния договор според договорените в индивидуалния договор за търговски условия параметри – месечни такси и допълнителни услуга и др. Цената на услугата се договаря в индивидуалния договор за търговските условия. Цената на услугата се посочва нето и с включен данък ДДС.
10. За срока, за който клиентът е заплатил цената на услугата, същият има право да ползва услугата. След изтичане на срока, за който е заплатена цената на услугата, Дружеството има право да преустанови доставянето й без предварително уведомление за това, ако Клиентът не е заплатил за нов следващ период. Това правило се прилага за всеки следващ период без ограничение във времето.
11. Предоставянето на услугата, започва след заплащане на договорената цена от страна на Клиента и след неговото уведомяване за активирането й. Без да има извършено заплащане на услугата, няма да възникне задължение за дружеството за предоставяне на услугата.
12. За извършеното плащане Дружеството издава надлежен финансово счетоводен документ.
13. Клиентът има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор преди извършване на плащането за посочената услуга. В случай, че клиентът извърши плащане, счита се, че е дал своето изрично съгласие за започване предоставянето на услугата.
14. Клиентът се съгласява, че е длъжен да заплати сумите, полагащи се на Дружеството във връзка с услугата, без да има право на отказ или претенции, и в случай, че индивидуалният договор е подписан от негов служител, който няма представителна власт и това е в кръга на служебните му задължения.
15. Цената на услугата в индивидуалния договор е окончателна и подлежи на промяна само по взаимно писмено споразумение.
16. При заплащане с кредитна карта, Дружеството има право да изисква информация за валидността и покритието на кредитната карта на Клиента. Заплащането на договорената цена се извършва напълно независимо от разликите в курса на валутите или от други фактори – например лихви.
17. Заплащането се извършва по банковата сметка на дружеството посочена в индивидуалния договор с клиента.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

18. Дружеството е длъжно:
18.1. Да осигури услугата съгласно настоящите Общи условия и съобразно заявените от клиента параметри;
18.2. Да предостави ползването на услугата денонощно;
18.3. Да осигури изправността на услугата. При профилактика – известяване по имейл 1 /един/ ден преди посочената профилактика. В тази връзка дружеството има право да прави профилактика на техническото си оборудване, като за срока на профилактиката има правото временно да прекъсне достъпа до предоставяната услуга. При всички условия временното прекъсване за профилактика не може да бъде по-дълго от 2 часа. Клиентът се съгласява, че няма да има претенции от какъвто и да е характер към дружеството, в случай, че дружеството прекъсне временно достъпа до услугата за осъществяване на посочената профилактика;
18.4. Да предостави на Клиента достъп до услугата чрез име и парола за достъп;
18.5. Дружеството изрично заявява, че не е ангажирано с предоставяне на Интернет нито с осигуряване на интернет достъп до услугата, нито с осигуряване на техническо средство за достъп. Интернет достъпът до услугата зависи и е ангажимент единствено на клиента и дружеството не носи отговорност в случай на недобро или лошо качество на интернет достъпа, осъществяван от страна на клиента, нито за технически проблеми, които са резултат на проблем на техническите средства на клиента, чрез които клиентът си осигурява достъп до услугата.
19.. Дружеството има следните права:
19.1. Да получи възнаграждение за предоставяната от него услуга в срока и съгласно договореното с клиента и с тези Общи условия;
19.2. Да ограничава временно параметрите или достъпа до предоставяната услуга в случаите, когато се извършва техническа профилактика на оборудването;
19.3. Да осъществява постоянен контрол върху техническа изправност на услугата;
19.4. Да ограничава временно параметрите на предоставяната услуга, ако същото е необходимо с оглед защита на неговото оборудване и на услугата и компютърна програма;
19.5. Да получи допълнително възнаграждение от Клиента, ако предостави услуга, която не е включена в първоначално сключения договор;
19.6. Да изисква необходимата според обстоятелствата легитимация от Клиента при приемането на инструкции от него относно ползването или управлението на Услугата;
19.7. Да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугата, ако установи, че Клиентът я използва недобросъвестно или в нарушение на Общите условия и действащото на територията на Република България законодателство и/или в нарушение на действащо спрямо България европейско законодателство.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

20. Клиентът, приемайки съдържанието на настоящите Условия за ползване се задължава:
20.1. Да заплати на Дружеството, уговореното възнаграждение за ползването на услугата;
20.2. Да използва услугата добросъвестно и в съответствие с настоящите Общи условия за ползване, законодателството на Република България и нормите на Европейското законодателство;
20.3. Да ползва услугата отдалечено чрез предоставените му име и парола за административен достъп;
20.4. Да използва предоставената му от Дружеството услуга съобразно нейното предназначение;
20.5. Да се въздържа от действия увреждащи Дружеството, компютърната програма на дружеството и останалите Клиенти;
21. Клиентът притежава следните права:
21.1. Да осъществява отдалечен административен достъп до Услугата;
21.2. Да променя данните, които лично клиентът е въвел в системата и които са негови данни. Клиентът няма право да променя никакви други параметри на компютърната програма или на системата. В случай, че има нужда от промяна на някой параметър от системата или компютърната програма, клиентът може да се обърне с искане за това към дружеството;
22. Клиентът се задължава да не използва Услугата в противоречие с всички упоменати в условията за ползване и забрани установени от Дружеството и законодателството.

VI. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

23. Регистрацията на сайта е напълно доброволна и безплатна и е задължителна за ползването на услугата.
24. При осъществяване на регистрацията клиентът следва да попълни полета, в които да впише вярно, точно и без грешки личните си данни, които са посочени. Полетата, посочени със звездичка, са задължителни за попълване. След успешно осъществяване на регистрацията, клиентът ще може да използва зададените от него клиентско име и парола, с които ще може да влезе в създадения му профил.
25. Клиентът ще може да промени /заяви наново/ посочените от него лични данни, в случай, че в тях настъпи промяна в срок най-късно до 4 /четири/ дни. С приемането на настоящите Общи условия клиентът заявява, че предоставените от него лични данни в сайта на дружеството, са верни. В случай, че клиентът предостави неверни, подвеждащи или непълни данни или не са отразени настъпилите промени в рамките на указания по-горе срок, както и в случай, че посоченото в личните данни съставлява нарушение на Регламента и/или ЗЗЛД или престъпление по българското законодателство, дружеството има право незабавно, едностранно и без предизвестие да спре регистрацията на клиента. Ако направеното нарушение създава съмнение в дружеството, собственик на сайта, за характера и целите, които преследва, то дружеството освен посоченото в предходното изречение, ще информира съответните държавни органи и власти, както и Комисията за защита на личните данни, когато нарушението касае защитатата на личните данни на субектите на данни.
26. В случай на спор и/или неяснота относно това кое лице е обвързано от настоящите общи условия, страните приемат и ще считат за страна по договора за ползване на услугата лицето, което е подписало индивидуалния договор.

VII. АВТОРСКИ ПРАВА

27. Дружеството „МЕДИКЛАУД” ООД е собственик на компютърната програма и на сайта и притежава всички авторски права. Без изричното писмено съгласие на дружеството не се разрешава материалите на този сайт и на компютърната програма да се променят по никакъв начин, да бъдат публично разпространявани или разкривани за каквато и да било обществена или търговска цел. Сключването на индивидуален договор и приемането на настоящите Общи условия по никакъв начин и при никакви условия не предоставят на клиента и не създават никакви права за клиента за използване на компютърната програма по смисъла на чл. 36 и сл. от ЗАПСП, извън договореното с тези общи условия.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

28. Договорът се прекратява:
28.1. с изтичане на неговия срок;
28.2. при смърт, прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; Дружеството уведомява клиентите си един месец преди започване на процедурата по обявяване в ликвидация или преди обявяването му в несъстоятелност с цел клиентите да могат да съхранят и преместят информацията си.
28.3. по взаимно съгласие;
28.4. при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си по настоящия договор.
29. В случай, че по надлежният ред, Дружеството установи използване на предоставяната от него услуга в нарушение на законодателството на Република България, или в нарушение на тези Общи условия, дружеството има право да прекрати договора с Клиента едностранно и без предизвестие и да уведоми съответните държавни органи и власти.
30. В случаите, посочени в т.28 дружеството не дължи обезщетение на клиента за прекратяване на договорните отношения.

IX. ОТГОВОРНОСТ

31. В случай, че Клиентът прекрати договора си с Дружеството предсрочно, той му дължи неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
32. В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Дружеството поради виновно неизпълнение на задълженията на Клиента, клиентът дължи на Дружеството неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
33. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Дружеството за предоставяне на Услугата, Клиентът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.
34. В случай на виновно неизпълнение на задълженията си по този договор, Клиентът дължи на Дружеството обезщетение за всички претърпени преки вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора.
35. Дружеството се освобождава от отговорност и задълженията си по договора в случай на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение, действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Дружеството и други общоприети за такива.
36. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ПРОМЕНИ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

37. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на този договор.
38. С приемането на настоящите Общи условия дружеството и клиентът се съгласяват, че дружеството може да променя настоящите Общи условия по всяко време, без предупреждение и че отговорност на клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, за да е своевременно информиран за настъпилите промени. Страните се съгласяват, че с оглед характера на предоставяната услуга, всички промени в Общите условия ще стават задължителни за страните 10 /десет/ дена след публикуването им на сайта на дружеството.

39. Дружеството не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт или линкове, които е ползвал клиентът по време на ползване на предоставената с настоящите условия услуга. Кликването на линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от клиентите на настоящия сайт изцяло на техен собствен риск и на отговорност на клиента.
40. С приемане на настоящите Общи условия клиентът се задължава да опазва в тайна от трети лица паролата и клиентското си име за достъп и да не предоставя същите на никой друг. В случай на неправомерен достъп до паролата и клиентското име на клиента, както и до профила му, същият се задължава незабавно да уведоми дружеството на следния e-mail: support@practicedent.com Отговорността за опазване на тайната на клиентското име и паролата за достъп до профила на клиента, е изцяло на клиента и дружеството не носи отговорност за каквито и да е последствия при достъп до данните и информацията на клиента, в случай, че последният виновно или невиновно е разкрил тайната на собствените си парола и клиентско име за достъп.
41. До момента на направеното уведомление по реда на т. 40. от тези Общи условия, всеки направен достъп до профила и информацията на клиента от настоящия сайт ще бъде считан от страна на дружеството за редовен, ако при направата му са използвани клиентско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра (клиента) или от неовластено от титуляра лице.
42. С приемането на настоящите общи условия, клиентът се задължава да предостави на дружеството необходимите за предоставянето на услугата верни и точни данни за адрес, e-mail за кореспонденция и телефон за връзка. Дружеството не дължи да предостави услугата и не носи отговорност за неизпълнение, когато клиентът не заплати цената на договорената услуга, съгласно настоящите общи условия, както и когато клиентът предостави неверни, неточни, непълни или фиктивни лични и/или данни за адрес, e-mail за кореспонденция и телефон за връзка, както и при всяко друго неизпълнение от страна на клиента.
43. Клиентът няма правото да се намесва в действието на системата и/или компютърната програма, да предприема действия, които водят до блокирането и/или отказ на услугата на системата, компютърната програма или уеб сайта, както и да осуетява идентификацията на други клиенти, достъпът или ползването на други клиенти до сайта Достъпът до системата и компютърната програма на некоректни клиенти и/или на такива с неясни и подозрителни цели, ще бъде блокиран без предизвестие от страна на дружеството до пълното изясняване на проблема. В този случай дружеството няма да носи отговорност за вреди, тъй като действията му ще са продиктувани от осигуряване на безопасност на информацията на клиентите. В този случай клиентът, чийто достъп е блокиран е длъжен да се свърже веднага с дружеството на телефон 02 447-10-87 или и-мейл адрес support@practicedent.com
За жалби, молби и други известия клиентът може да се свърже с дружеството на и-мейл support@practicedent.com или телефон 0885-240-109
44. В случай, че клиент не изпълнява задълженията си по тези Общи условия и по индивидуалния договор, дружеството има правото без предупреждение да прекрати достъпа му до клиентския профил, а също да предяви иск за вреди и пропуснати ползи, в резултат на неправомерните действия на клиента, както и да уведоми компетентните органи, в случай, че прецени, че тези действия представляват нарушение и/или престъпление.
45. В случаите, когато Дружеството се явява в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламента, с приемането на настоящите Общи условия, дружеството и клиентът взаимно и безусловно се съгласяват и клиентът заявява, че дружеството има право да събира и да обработва данни и информация за целите на настоящия договор, както и за предлагане на клиента на нови услуги. С приемането на настоящите Общи условия всеки клиент дава изрично съгласието си, (до евентуалното му изрично писмено оттегляне), предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от дружеството и/или от упълномощени от дружеството трети лица – банки и други търговски дружества за целите на изпълнението на настоящите общи условия и на индивидуалния договор на всеки клиент, за маркетингови и рекламни цели и анализи, както и за други цели, незабранени от закона. С приемане на настоящите общи условия, клиентът изрично заявява, че дава съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат ползвани от дружеството за целите на настоящия договор. Неразделна част от настоящите Общи условия са Политиките за защита на физическите лица относно събирането и обработването на личните им данни в платформата на „ПрактисДент” от „МАЙНДС ТЕКНОЛОДЖИС” ООД, ЕИК202983576, какато и Вътрешните правила за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни на „МАЙНДС ТЕКНОЛОДЖИС” ООД, ЕИК 202983576, приети съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съюз и на Съвета. С приемането на тези Общи условия клиентът изрично заявява, че се е запознал с Политиките за защита на физическите лица относно събирането и обработването на личнитте им данни от „МАЙНДС ТЕКНОЛОДЖИС” ООД.
Лицето и адресът за контакт по повод и във връзка с правата на субектите на данни и тяхната защита са посочени в Политиките за защита на физическите лица относно събирането и обработването на личните им данни в платформата на „ПрактисДент” от „МАЙНДС ТЕКНОЛОДЖИС” ООД, ЕИК202983576.
46. Клиентът изрично дава съгласието си информацията по т.42 да може да бъде използвана от дружеството за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Клиента (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически, маркетингови и други цели.
47. Дружеството се задължава да не предоставя обработваните лични данни на Клиента на трети лица, освен в случаите предвидени в Регламента, ЗЗЛД, относимото действащо законодателство на Република България и Политиките и Вътрешните правила за защита на личните данни на „МАЙНДС ТЕКНОЛОДЖИС” ООД.
Предоставянето на лични данни от дружеството на трети лица се извършва по реда, предвиден в Регламента и действащото законодателство и съгласно Политиките за защита на физическите лица относно събирането и обработването на личните им данни в платформата на „ПрактисДент” от „МАЙНДС ТЕКНОЛОДЖИС” ООД, ЕИК202983576, какато и Вътрешните правила за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни на „МАЙНДС ТЕКНОЛОДЖИС” ООД, ЕИК 202983576, приети съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съюз и на Съвета.
За целите на настоящия договор, „лични данни” са данните предоставени на дружеството от страна на клиента, съгласно дефиницията на Регламента/и ЗЗЛД/. Клиентът носи отговорност за информацията, която той събира от други лица за законосъобразността на начина и вида на събираната от страна на клиента информация от трети лица. Дружеството не носи отговорност за информацията, която клиентът събира от трети лица, както и за начина, по който клиентът я събира и обработва.
48. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство, на Регламента, ЗЗЛД . Всички спорове ще се решават със споразумение между страните. В случай, че такова не може да се постигне, споровете ще се отнасят към компетентния български съд.