Какво ново – Юли 2015

1. Нови функционалности

Изданието включва следните нови функционалности:

 • Финанси, Отчетна книга: трансфер на сума от една сметка в друга (Всички региони);
 • Финанси, Фактури: Принтиране на повече от една фактура (Всички региони);
 • Финанси, Фактури, Разходи, Отчетна книга:Възможност за експорт на отчет в CSV формат (Всички региони)
 • Финанси, Фактури: Добавяне на полета с допълнителна информация в отчета (Всички региони);
 • Процедури, материали и фактури: Нови полета – каталожна цена, единична цена и обща стойност (Всички региони);
 • Автоматична промяна на повтаряемите известявания от „Потвърдени“ в „Необслужени“ (Всички региони);
 • Пациентски профил, Ново поле: Дата на добавяне (Всички региони)
 • НЗОК: Нови полета за автоматична номерация на амбулаторни листи на ниво стоматолог и договор (България);
 • НЗОК: Автоматично отпечатване на дата, име и фамилия на стоматолог

1.1 Финанси, Отчетна книга: трансфер на сума от една сметка в друга (Всички региони)

PracticeDent Ви дава възможност да управлявате паричните потоци във Вашата практика много по-лесно и бързо чрез новата функционалност, която Ви позволява да прехвърляте сума от една сметка в друга.

Всички промени и движения на парични потоци се отразяват в Отчетната книга.

Пример: Желаете да отразите трансфер на определена сума от налични пари в брой (касата) към Вашата банкова сметка.

Стъпка 1: Отворете секция Финанси, Отчетна книга и натиснете бутона „Добави трансфер“

1 Transfer

Стъпка 2: Попълнете необходимата информация за трансфер на сумата

Полетата, които трябва да попълните са както следва:

Трансферирай от: Изберете налична сметка от падащото меню. Това е сметката, от която ще трансферирате сума.

Трансферирай в : Изберете налична сметка от падащото меню. Това е сметката, към която ще трансферирате сума.

Сума: Въведете сумата, която желаете да трансферирате

Описание: Свободен текст

Дата: Дата на трансфер

Пример:

Желаете да направите трансфер от налични пари в каса (сметка 501) към банкова сметка (сметка 503). Сумата, която трябва да трансферирате е 2500 EUR.

Попълнете необходимите полета (Стъпка 2):

2 трансфер2

3 трансфер3

Стъпка 3: Трансферът е отразен в отчетната книга

Сумата, от сметката която се кредитира е отразена като разход ( в червен цвят).

Сумата, в сметката която се дебитира е отразена като приход.

Съответните промени са отразени в баланса.

4 трансфер4

1.2 Финанси, Фактури, Принтиране на повече от една фактура (Всички региони)

Тази функционалност Ви дава възможност да принтирате едновременно повече от една фактура.

Стъпка 1: Отворете секция Финанси, Фактури

Стъпка 2: Натиснете бутона с принтер, ако желаете да принтирате всички налични фактури за съответния месец.

5 Screenshot_6

Стъпка 3: Ако желаете да принтирате точно определени фактури, спрямо предварително зададени критерии, задайте необходимите критерии за търсене:

 

6 Screenshot_7

Всички действия се отразяват в Пациентски профил, секция История.

 

7 Screenshot_3

1.3 Финанси, Фактури, Разходи, Отчетна книга:  Възможност за експорт на отчет в CSV формат (Всички региони)

Тази функционалност Ви дава възможност да изтеглите отчет в CSV формат, а не само в XML както беше досега.

Отворете секция Финанси(Фактури, Разходи, Отчетна книга) и натиснете бутона „Ескпорт„. Може да изберете формата на отчета, който ще изтеглите: XML или CSV.

8 Screenshot_1

1.4 Финанси, Фактури: Добавяне на полета с допълнителна информация в отчета (Всички региони)

Добавени са следните нови полета при генериране на XML/CSV отчет в секция Финанси, Фактури.

 • Пациент
 • Е-мейл
 • Общо (след отстъпка)
 • Адрес: Улица, Номер, Град, Пощенски код

1.5 Процедури и материали: Нови полета каталожна цена, единична цена и обща стойност (Всички региони)

Тези полета са въведени с цел минимизиране на грешки  и улеснение при калкулиране на цената, в случаи, че процедурата е изпълнена повече от веднъж.

Полетата и тяхната функция  са както следва:

Брой Какво количеството от съответната процедура ще добавите.
Каталожна цена Цената на процедурата, както е зададена във Вашата ценова листа. Можете да редактирате каталожната цена на процедурата в секция Клиника -> Ценова листа.
Цена (без отстъпка) Дължимата цена на процедурата (или съответния брой процедури), без отстъпка. Можете да променяте тази цена, като промяната ще се отрази само в конкретния случай и няма да промени каталожната цена на процедурата в ценовата листа.
Крайна цена Крайната дължима сума с включена отстъпка.

1.5.1 Добавяне на процедура с каталожна цена.

Каталожната цена е цената, която може предварително да дефинирате в секция Клиника, Ценова листа: Стандартни, собствени или група от процедури.

Това поле не е задължително за попълване. Ако цената не е предварително дефинирана, то полето Каталожна цена няма да се визуализира при добавяне на процедурата.

Стъпка 1: Добавете цена на процедура в Клиника, Ценова листа

Това е каталожната цена за съответната процедура, която предварително сте въвели в ценовата листа.

9 Unit price

Стъпка 2: Добавете процедурата от Статус и лечение.

Пример: Добавете процедурата 3 пъти. Т.е ще направите препариране на кавитет на 3 зъба/повърхности.

Както ще забележите общата цена се калкулира автоматично при промяна броя на съответната процедура.

Полетата са както следва:

Време: Продължителност на процедурата

Брой: Брой на съответната процедура. Колко пъти е изпълнена съответната процедура.

Каталожна цена: Това е цената на процедурата, която е предварително въведена в Ценова листа. Ако не сте въвели никаква стойност, това поле няма да се вижда.

Цена: Това е общата цена на процедурата/процедурите в зависимост от въведения брой. Това е общата стойност без добавени отстъпки.

Отстъпка: Тук може да въведете отстъпка.

Обща стойност: Обща стойност на процедурата/процедурите след отстъпка.

10 Screenshot_13

11 Screenshot_14

1.5.2 Добавяне на процедура без каталожна цена

PracticeDent Ви дава възможност да добавите процедура и без каталожна цена. Тук трябва да бъдете внимателни при дефинирането на единична цена и цена за определен брой процедури.

Стъпка 1: Добавете процедура без каталожна цена

12 Screenshot_8

Стъпка 2: Първо актуализирайте полето цена ( пример 100 лв.)

Това означава, че единичната цена на процедурата ще бъде 100 лв.

13 Screenshot_9

Стъпка 3: Променете броя на изпълнение на съответната процедура (пример 3 броя)

Цената ще се промени на 300 лв, тъй като сме променили броя на изпълнение на процедурата.

14 Screenshot_10

Стъпка 3: Премахнете цената и броя процедури и задайте нови параметри.

Пример: Първо добавете 2 броя процедури, а след това  цена от 100 лв.

Това означава, че двете процедури струват 100 лв. , а единичната цена е 50 лв. Ако промените броя на 3, то цената ще се промени на 150 лв.

15 Screenshot_11

16 Screenshot_12

1.5.3 Добавяне на материали 

Задаването на каталожна цена при добавяне на нов материал е задължително за разлика от добавянето на нова процедура.

17 материали

Въведете необходимото количество от съответния материал. Цената ще бъде калкулирана автоматично.

 

18 Screenshot_15

1.6 Фактури: Нови полета каталожна цена, единична цена и обща стойност (Всички региони)

Новите полета са въведени и при отпечатване на фактурите

19 inv

20. invv

1.7 Aвтоматична промяна на повтаряемите известявания от „Потвърдени“ в „Необслужени“ (Всички региони)

Статусът на всички затворени/минали повтаряеми известявания се променя автоматично на „Необслужен“ след като е минал зададения период от време.

Пример: Известяване с повтаряемост на всеки 6 месеца е потвърдено, след това известяването автоматично е прехвърлено в статус „Необслужен“ за да може отново да бъде обработено.

Това премахва нуждата от  ръчна промяна на статуса  от Ваша страна или създаването на ново известяване, всеки път, когато предходното е приключило.

1.8 Пациентски профил, Ново поле: Дата на добавяне (Всички региони)

Полето „Дата н добавяне“ Ви дава информация кога пациентите са регистрирани в PracticeDent..

Полето се добавя и калкулира автоматично при регистрация на нов пациент в PracticeDent.

При необходимост може да бъде променена.

21 Screenshot_32

22 Screenshot_33

1.9 НЗОК: Нови полета за автоматична номерация на амбулаторни листи по ПИДП и СИДП (България)

Новите полета се намират в секция Клиника, Персонал, Профил на всеки член на Вашата практика.

От тези полета може да зададете формат за автоматична номерация на амбулаторен лист по договор (СИДП/ПИДП) и по стоматолог.

Автоматичната номерация е имплементирана спрямо изискванията на НЗОК.

Всеки стоматолог има своя отделна номерация на амбулаторен лист спрямо съответния договор (СИДП/ПИДП).

23 Screenshot_16

1.10 НЗОК: Автоматично отпечатване на дата и име на стоматолог върху спецификация и месечен отчет (България)

Датата на отпечатване и името на стоматолога се отпечатват автоматично върху спецификацията и месечния отчет.

24 Screenshot_2

2. Подобрения

Изданието  включва следните подобрения:

 • Пациенти, Профил, Роднини: нови опции (Всички региони)
 • Trattamento: ново поле „Acconto tipо“ (Италия)
 • Paziente, Comunicazione, Modulo: нов формуляр Anamnesi Medica (Италия)

 

2.1 Пациенти, Профил, Роднини:нови опции (Всички региони)

Възможност да избирате дали даден пациент е финансово отговорен или не.

Двустранна промяна в ролите на съответния пациент: при изтриване или промяна на ролята това се отразява в съответния пациентски профил

Индикация на роднинските връзки с определен цвят:

25 Screenshot_17

2.2 Trattamento: ново поле „Acconto tipо“ (Италия)

При добавянето и/или редактирането на План за лечение имате възможност да добавите Acconto tipo от падащото меню на предварително зададени сметки.

26 Acconto tipo

2.3 Paziente, Comunicazione, Modulo: нов формуляр Anamnesi Medica (Италия)

PracticeDent Ви дава възможност да използвате готов формуляр включващ информация за медицинската история на пациента (анамнези).

Формулярът може да бъде принтиран или изпратен по имейл.

Полетата съдържащи лични данни за пациента като телефон за контакти, адрес и т.н се визуализират автоматично във формуляра.

27 Anamnesi MEdica

 

Този текст можете да прочетете и на следните езици: English German French Italian Spanish French German

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.