Какво ново – Август

1. Нови функционалности

Изданието включва следните нови функционалности:

 • Пациентски профил, Възможност за асоцииране на файлове с определен план за лечение (Всички региони);
 • Пациентски профил, Възможност за асоцииране на записи от секция „Бележки и история“ с определен план за лечение (Всички региони);
 • Рецепция: Изпращане на напомняния на повече от един пациент (Всички региони);
 • Финанси, Фактури, Управление на период на падеж и напомняния (Всички региони);
 • Финанси, Фактури, Кредитно известие (Всички региони);
 • Финанси, Отчети,Нов отчет – „Разбивка на приходите“ (Всички региони);
 • Финанси, Предплащане и Депозит, Автоматично създаване на фактури (Всички региони без България и Италия);
 • Финанси, Фактури, Копие и Оригинал  (България);
 • Финанси, Фактури, Отпечатване на фактури и ESR в масов режим (Швейцария);
 • Финанси, Фактури, Добавяне на детайлите за фактура върху ESR (Швейцария);
 • Финанси, Фактури:Проформа и платена фактура (Швейцария);
 • Комуникация, Адресна книга, промяна на локация на списък с „Versicherer“ (Швейцария);

1.1 Пациентски профил, Възможност за асоцииране на файлове с определен план за лечение (Всички региони)

Тази функционалност Ви дава възможност да асоциирате (свържете) определени файлове (секция Пациенти, Комуникация, Файлове) с избран от Вас съществуващ план за лечение на съответния пациент.

Целта на тази функционалност е лесно намиране на търсен от Вас файл, който е част от даден план за лечение.

Стъпка 1: Качете файл или редактирайте съществуващ файл.

Отворете секция Файлове, Комуникация в профила на пациента и изберете файлът, който ще качите или редактирайте вече съществуващ файл:

1 files

Стъпка 2: Натиснете „Асоциирай“ и изберете план за лечение от списъка със съществуващи планове за лечение.

2 files2

Стъпка 3: Натиснете бутона „Качи“ след като сте асоциирали съответния файл със съществуващ план за лечение.

 

3 files3

Файлът вече е видим в секция „Файлове“ към съответния план за лечение (секцияСтатус и лечение):

 

4 belejki

1.2 Пациентски профил, Възможност за асоцииране на Бележки и история с определен план за лечение (Всички региони)

Тази функционалност Ви дава възможност да асоциирате Бележки и история с определен ( съществуващ) план за лечение.

Секция „Бележки и история“ ( индивидуално за всеки план за лечение) е добавена на мястото на секция „Коментари„.

Целта на тази функционалност е лесно намиране на търсена от Вас бележка, коятое част от даден план за лечение.

5 Screenshot_18

Стъпка 1: Асоциирайте бележка с план за лечение.

За да асоциирате дадена бележка със съществуващ план за лечение, натиснете бутона „Асоциирай“ и изберете съществуващ план за лечение от падащото меню:

6 asociirai

Стъпка 2: Управление на печат на бележки.

По подразбиране всяка една бележка е видима при отпечатване на плана за лечение:

7 Screenshot_19

Ако не желаете бележката да се отпечатва ( конфиденциална информация),  маркирайте полето „Не отпечатвай“.

Всяка една бележка асоциирана с план за лечение ще бъде видима в секция „Бележки и история“ ( индивидуално за всеки план за лечение).

Стъпка 3: Печат и изпращане (имейл) на бележки.

При принтиране и изпращане на информация за план за лечение (пациентски данни), информацията от „Бележки“ ще бъде отпечатана/изпратена автоматично.

Ако не желаете отпечатването/изпращането на тази информация, отмаркирайте полето.

1.3 Рецепция: Изпращане на напомняния на повече от един пациент (Всички региони)

Тази функционалност Ви дава възможност за масово изпращане на напомняния-SMS и/или имейл до повече от един пациент (1 ден предварително) за следваща визита през секция Рецепция.

Изпращането на масови напомняния през Рецепция е възможно само еднократно за съответния ден. Ако желаете да направите следващо напомняне, това може да стане индивидуално за всеки пациент.

Стъпка 1: Отворете рецепция и натиснете бутона за изпращане на напомняния.

Бутонът е активен, когато е маркиран в синьо. Това означава, че има назначени визити за следващия ден, за които може да бъдат изпратени напомняния.

8 napomniania

Стъпка 2: Изберете начина за изпращане на напомняне: SMS или Имейл.

Уверете се, че пациентите имат правилно въведени телефонни номера и/или имейли.

9 napomniania 2

В случай на липсващи данни, ще получите нотификация, но въпреки това ще имате възможност да продължите с изпращането на напомняния до пациентите, които имат необходимите данни (телефонен номер и/или  мейл адрес):

10 n

Стъпка 3: Изпратете напомняне.

След успешно изпращане на напомняне, пациентската карта ще бъде маркирана със син пощенски плик.

Това означава, че е изпратено напомняне за тази визита. Както забелязвате на екрана има две карти, които не са маркирани, това е защото за тези пациенти липсва имейл и напомняне не беше изпратено.

11 n2

Всички изпратени напомняния са видими и могат да бъдат проследени в секция Комуникация на Вашата клиника:

1.4 Финанси, Фактури, Управление на периоди на падеж и напомняния (Всички региони)

Тази функционалност Ви дава възможност да дефинирате определен падеж на фактури и периоди на напомняния за просрочени фактури (след изтичане на падежа им).

По този начин Вие можете лесно и навреме да управлявате просрочените фактури и кореспонденцията към пациенти във Вашата практика по линия на тези фактури. Максималният брой периоди на известяване след изтичане на падежа е ограничен до 5.

Основната идея е задаване на точно определен период/периоди на известяване до пациента след като изтече падежа на фактурата. Всички фактури, които са в рамките на този период ( т.е периодът не е изтекъл) се намират в секция Просрочени Фактури, Отложени. След изтичане на заложения период, фактурите отново се визуализират в секция Просрочени фактури, от където отново може да изпратите напомняне до пациента.

Стъпка 1: Задаване на падеж на фактури:

За да зададете параметри на падеж на фактурите и напомняния за просрочени фактури, трябва да бъдете с роля Администратор в PracticeDent.

Отворете Клиника, Настройки и задайте периоди на известяване на просрочени фактури.

12 Screenshot_5

Тук имате възможност да зададете падеж на фактурите, които издавате:

По подразбиране е зададен падеж от 0 дни, като този период може да бъде променян според Вашите изисквания:

13 Screenshot_3

Стъпка 2: Задаване на напомняне/напомняния след изтичане на падежа:

Пример: Задаваме първо напомняне след изтичане на плащането 3 дни. Това означава, че ако падежът изтича на 13.07.2015, то фактурата ще се намира в секция Отложени до 16.07.2015. След изтичане на този срок, фактурата отново ще бъде достъпна за напомняне в секция Просрочени фактури.

14 Padej

Създаваме фактура с падеж на 13.07.2015.

15 Screenshot_11

Фактурата е в секция отложени, тъй като зададения период за първо напомнян е 3 дни:

16 Screenshot_12

След изтичане на този период, фактурата отново ще бъде видима в Просрочени фактури.

Възможно е да зададете и следващ период на напомняне.  Логиката и процесът не се променят, т.е същите са като при първо напомняне.

17 Screenshot_13

1.5 Финанси, Отчети, Нов отчет – „Разбивка на приходите“ (Всички региони)

Този нов отчет Ви дава детайлна разбивка на приходите във Вашата клиника.

Данните, които са предоставени включват статистика за платени, неплатени и просрочени фактури, както и за нефактурирани приходи.

18 razbivka na prihodite

1.6 Финанси, Фактури,  Предплащане, Автоматично създаване на фактури (Всички региони без България и Италия)

Тази опция Ви дава възможност за автоматично генериране на фактура при добавяне на депозит/предплащане. Опци

Пример:Направено е предплащане по план за лечение на стойност 1500 EUR /GBP

19 Screenshot_6

20 Screenshot_7

При генериране на нова фактура по този план за лечение, сумата на предплащането ще бъде отразена в тази фактура и дължимо плащане.

Моля да имате предвид, че фактурите за предплащането/депозита трябва да бъдат маркирани като платени, за да може тяхната сума да бъде дисконтирана от крайната сума дължима за плащане от основната фактура.

21 Screenshot_8

Създадена е крайна фактура на стойност 4000 EUR/GBP,е  като предплащането от 1500 EUR/GBP е отразено при формирането на крайната сума дължима за плащане.

22 Screenshot_9

1.7 Финанси, Фактури, Кредитно известие (Всички региони)

Тази функционалност Ви дава възможност да издадете кредитно известие (да сторнирате) в случай на допусната грешка или необходимост от корекции при фактури маркирани като платени и/или частично платени.

Кредитното известие автоматично създава разход в Отчетна книга. Имате възможност да издадете кредитно известие за цялата стойност на фактурата или да промените сумата. Също така имате възможност да селектирате определени процедури ( част от фактурата), които да бъдат кредитирани.

Към всяка фактура може да бъде издадено повече от едно кредитно известие.

Кредитното известие е обозначено с червено поле в секция Фактури.

Моля да имате предвид, че веднъж издадени, кредитното известие не може да бъде изтрито или редактирано.

Стъпка 1: Издаване на кредитно известие.

За да издадете кредитно известие, фактурата трябва да бъде маркирана като платена или да има направени частични плащания по нея. Натиснете бутона „Кредитно известие„.

23 Buton kreditno izvestie

24 Chastichno platena faktura

Т.е ако имате направено частично плащане от 1000 лв по дадена фактура, сумата на кредитното известие не може да надвишава тази сума.

25 Kreditno izvestie za golyama suma

Съобщение за надвишена сума:

 

26 Suobshtenie previshena suma

Стъпка 2: Попълнете детайли за Кредитното известие

Сума: По подразбиране е зададена общата стойност на фактурата. Тази сума може да бъде променяна, като сумата на кредитното известие не може да превишава общата стойност на направените плащания по фактурата.

Дата: По подразбиране е зададена датата на генериране на кредитното известие. Тази дата може да бъде променяна.

Основание: Свободен текст, причина за издаване на кредитното известие.

Платежно средство: Начин на изплащане на сумата към пациента.Може да изберете от наличните в PracticeDent сметки или да добавите Ваши собствени.

Процедури: Тази функционалност Ви дава възможност да изберете процедура/процедури включени във фактурата, които да бъдат кредитирани. Ако не зададете процедури, то Кредитното известие ще бъде издадено за всички процедури.

27 Nachin i osnovanie plashtane

Избор за кредитиране на определени процедури включени във фактурата:

 

28 Izbirane proceduri kredit

След като въведете всички необходими детайли, натиснете бутона „Запиши„.

Стъпка 3: Номер и детайли на кредитно известие

Номерът на Кредитното известие се генерира автоматично от PracticeDent като не може да бъде променян.

29 Kreditno izvestie

Всяко кредитно известие включва следните детайли:

 • Пореден номер: Не може да бъде променян и се генерира автоматично от PracticeDent
 • Дата на кредитно известие
 • Детайли за номер на фактура, към която е издадено кредитното известие
 • От кого е издадено кредитното известие
 • Основание
 • Сума

Стъпка 4: Отпечатване на кредитно известие

За да отпечатате Кредитно известие, натиснете бутона за печат.

30 Pechat kreditno izvestie

Стъпка 5: Детайли за кредитното известие в Отчетна книга и секция Разходи

Всяко едно кредитно известие се отразява в Отчетната книга и в секция Разходи:

31 Suzdavane razhod otchetna kniga

32 Suzdavane razhod sekcia razhodi

Стъпка 6: Търсене на кредитно известие

За да намерите кредитно известие спрямо определени критерии, отворете секция Финанси, Всички фактури, Кредитно известие

33 Filter kreditno izvestie

Стъпка 7: Детайли за кредитно известие във фактура

Всяка една фактура, към която е издадено кредитно известие е маркирана специфични и включва следните детайли:

Детайли за фактурата

Сума на кредитно известие

Дата на кредитно известие

Номер на кредитно известие

34 Danni kreditno izvestie kum faktura

35 Danni kreditno izvestie pechat na faktura

1.8 Финанси, Фактури, Копие и оригинал (България)

Тази функционалност Ви два възможност да генерирате фактура копие и/или оригинал.

За да генерирате фактура копие и/или оригинал натиснете бутона за печат и изберете съответната опция от падащото меню.

Копие и оригинал на фактура могат да бъдат генерирани при неплатени и платени фактури.

1.9 Финанси, Фактури, Отпечатване на фактури и  ESR в масов режим (Швейцария)

Тази функционалност Ви дава възможност за отпечатване на фактури и ESR в масов режим от секция Finanzen, Alle Rechnungen.

Натиснете бутона за принтиране и изберете опция от падащото меню.

36 р

Rechnung: При избор на тази опция ще отпечатате фактурите с информация за съответните ESR номера:

 

37 rec

ESR: При избор на тази опция ще отпечатате ESR  с информация за съответната фактура:

 

38 rech

1.10 Финанси, Фактури,  Добавяне на детайлите за фактура върху ESR (Швейцария)

При генериране на ESR са включени следните детайли относно фактурата към, която се отнася съответния ESR:

 • Име и контакти на клиниката
 • Rechnung Nr
 • Behandlung fur
 • Total (mit Rabatt)
 • Erhalten
 • Ausstand

39 rech

1.11 Финанси, Фактури, Добавяне на детайлите за ESR върху фактура (Швейцария)

При генериране на фактура, детайлите за ESR номера към фактурата се визуализират както следва:

40 rech

1.12 Финанси, Фактури, Проформа и платена фактура (Швейцария)

Добавен е воден знак при отпечатването на всяка фактура в зависимост от нейния статус.

Неплатени фактури: воден знак „Proforma„:

41 Screenshot_15

Частично платени фактури: воден знак „Proforma„:

 

42 Screenshot_17

Платени фактури: Воден знак „Bezahlt„:

 

43 Screenshot_16

1,13 Комуникация, Адресна книга, промяна на локация списък с „Versicherer“ (Швейцария)

Списъкът с „Versicherer“ e изместен от Praxis, Liste в секция Kommunikation, Addressbuch:

43 Screenshot_20

2. Подобрения

Изданието  включва следните подобрения:

 • Финанси, Промяна на локация: Неплатени фактури, Просрочени фактури и Нефактурирани приходи в секция Финанси (Всички региони);
 • Финанси, Нефактурирани приходи (Всички региони);
 • Финанси, Фактури, Търсене: допълнителен филтър (Всички региони);
 • Комуникация, Адресна книга: допълнителна категория „Доктор“ (Всички региони);
 • Комуникация, Шаблони: оптимизации (Всички региони);
 • Клиника, Ценова листа – управление на достъп ( Всички региони);
 • Комуникация, Шаблони – управление на достъп (Всички региони);
 • Планер – управление на достъп (Всички региони);
 • Пациенти, Статус и лечение, Изкуствен зъб – нова графика (Всички региони);

2.1 Финанси, Промяна на локация: Неплатени фактури, Просрочени фактури и Нефактурирани приходи в секция Финанси (Всички региони)

Функционалностите и информацията в тези секции са запазени като за всяка една от тях има информация за обща и дължима сума.

44 Screenshot_10

2.2 Финанси, Нефактурирани приходи (Всички региони)

Направени са следните промени в секция Финанси, Нефактурирани приходи:

 • Всяка процедура се визуализира на отделен ред

До момента всички процедури, част от един план за лечение, се визуализираха на един ред като едно цяло (част от плана за лечение). В момента, всяка една процедура е на отделен ред, включваща съответните детайли

 • Създаване на една фактура за план на лечение при „Фактуриране на всички приходи„.

Всички процедури от един план за лечение са комбинирани в една фактура при използване на опцията „Фактуриране на всички приходи„.

 • Визуализиране на отстъпка

В случай, че е приложена отстъпка, то тя е видима в секцията „Нефактурирани приходи„.

2.3 Финанси, Фактури, Търсене: допълнителен филтър (Всички региони)

Тази опция Ви дава възможност да зададете период за търсене на дадена фактура извън рамките на текущия месец. До момента търсенето по зададен критерии беше възможно само в рамките на месеца.

За да зададете период на търсене, натиснете заглавието на месеца и попълнете необходимите дати.

По подразбиране е зададен период на търсене обхващащ текущия месец (пример 01.07.2015-31/07/2015).

45 1

Търсенето на фактури по зададен критерии е ограничено в рамките на една и съща календарна година:

 

46 2

След като определите период на търсене, може да зададете допълнителни критерии за търсене:

 

47 3

2.4 Комуникация, Адресна книга: допълнителна категория „Доктор“ (Всички региони)

Добавена е допълнителна категория „Доктор“ в Адресна книга. В тази категория може да добавите контакти на стоматолози/доктори от други клиники.

48 kat

2.5 Комуникация, Шаблони:оптимизации (Всички региони)

Направени са следните оптимизации в секция Комуникация, Шаблони

 • Промяна на типове шаблони

Текущо съществуват следните секции на типове шаблони:

Всички: визуализират се всички налични шаблони независимо от техния тип.

Обикновен текст: този шаблон може да се използва във всички секции. Текстът в този тип шаблон не може да се форматира и не може да бъде оформен като циркулярно писмо.

SMS: Текстът в този тип шаблон не може да се форматира, но може да бъде оформен като циркулярно писмо.

Документ: Този тип шаблон може да се използва за отпечатване на документ и/или  изпращане на имейл , може да бъде оформен като циркулярно писмо.

49 Vidove shablon

 • Дефиниране на категории

Дефинирани са категории на шаблона с цел по-лесното им използване в различните секции

Категорията на шаблона определя секциите, за които е удачно да бъде използван този шаблон. Възможно е използването на шаблон от една категория ( пример „Финанси“) в друга категория ( пример „Известяване“), но трябва да имате предвид, че някои от зададените полета (циркулационното писмо) принадлежат към точно определена категория заради информацията, която генерират.

Пример: Направили сте шаблон за просрочена фактура, който съдържа информация за номер, дата, сума и падеж на фактурата, но решавате да използвате този шаблон в секция „Известявания“ за напомняне на преглед.

50 Screenshot_3

Използването на този шаблон ще бъде нелогично, тъй като носи в себе си детайли за финансова информация, а не за следваща визита или пък данни за пациента.

Категориите са както следва:

Финансова информация: шаблоните от тази категории се използват за напомняне относно просрочени и/или неплатени фактури.

Известяване: шаблоните от тази категория се използват в секция Известяване

Формуляри: шаблоните от тази категория се използват в секция Пациентски профил, Комуникация

Пощенска кутия: шаблоните от тази категория се използват при комуникация директно от секция Комуникация, Пощенска кутия

Напомняне: шаблоните от тази категория се използват при комуникация от Рецепция, за напомняне на следваща или канселирана визита

 

51 Novi poleta v shablon

 • Готови полета за циркулярни писма

Циркулярните документи се използват, когато искате да създадете набор от документи, например формулярно писмо, изпратено до много клиенти или лист с етикети на адреси. Всяко писмо или етикет има един и същи тип информация, но съдържанието е различно. Например в писмата до вашите клиенти всяко писмо може да бъде персонализирано така, че да има обръщение към клиента по име. Различната информация във всяко писмо или етикет идва от записите в източник на данни.

 PracticeDent Ви дава възможност да изберете съдържанието на полета за циркулярни писма в зависимост от типа категория и целите на комуникацията. Важно е съдържанието на полетата да бъде подбрано според съответната категория, за която ще бъде използван шаблона. Т.е ако добавите полета от тип Финанси, този шаблон няма да носи никаква информация, ако бъде използван да речем в Рецепция.

52 Tipove poleta

 • Пациентски формуляр

Всеки един шаблон  от категория SMS и документ има специално място, на което може да отбележите дали шаблонът да бъде зададен като пациентски формуляр или не.

Ако маркирате даде шаблон като пациентски формуляр, то шаблонът ще бъде видим и ще може директно да се използва от Пациентски профил, секция Комуникация.

 • Бърз достъп до наличните шаблони в секция Пациентски профил, Комуникация

Тази опция Ви дава възможност директно да добавите съществуващ шаблон или да създадете нов.

53 Screenshot_4

2.6 Клиника, Ценова листа – управление на достъп ( Всички региони)

Достъпът до Клиника, Ценова листа е позволен за всички членове на Вашата практика, които са с роля Администратор или Рецепционист.

Останалите роли нямат достъп до тази секция.

54 Price List Verification

2.7 Комуникация, Шаблони – управление на достъп ( Всички региони)

Достъпът до Комуникация и в частност редактирането на Шаблони  е позволен за всички членове на Вашата практика, които са с роля Администратор или Рецепционист.

Останалите роли не могат да редактират тази секция.

55 Edit Templates Verification

2.8  Планер – управление на достъп ( Всички региони)

С тази опция имате възможност индивидуално да управлявате достъпа до Планер на членовете на Вашата практика.

Достъпът до Планер е позволен по подразбиране.

56 Screenshot_1

2.9 Изкуствен зъб – нова графика (Всички региони)

Добавена е нова графика за състояние „Изкуствен зъб„.

57 Screenshot_2

Този текст можете да прочетете и на следните езици: English

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.